Informacje na temat działalności
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

 • Regulamin
 • Historia
 • Statystyki
 • Wykaz aktualnych i byłych członków

  Regulamin SOK

  1. Członkiem SOK może zostać jedynie członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z aktualnie opłaconą składką członkowską, na warunkach przynależności do PTMA.

  2. Warunkiem członkostwa w SOK jest opłacona jednorazowa, coroczna składka. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwolnienie z w/w opłaty.

  3. W ramach składki członek SOK otrzymuje gwarantowane trzy numery rocznie czasopisma Sekcji "Komeciarz" oraz dodatkowo biuletyny obserwacyjne.

  4. Ilość biuletynów obserwacyjnych uzależniona jest jedynie od ilości komet na niebie, których obserwacja jest możliwa w warunkach amatorskich.

  5. Członkostwo w SOK daje prawo do udziału w konferencjach i obozach obserwacyjnych organizowanych przez Sekcję.

  6. Każdy członek SOK powinien nadsyłać wykonywane przez siebie obserwacje komet, zgodnie z zaleceniami zamieszczanymi w wysyłanych biuletynach obserwacyjnych.

  7. Koordynatorzy SOK uwzględniają jedynie obserwacje nadsyłane na formularzach SOK lub w formie elektronicznej (formularze WWW lub w standardzie ICQ), zgodnie z załączonymi do formularzy uwagami.

  8. Koordynatorzy SOK nabywają wszekich praw do nadesłanych obserwacji – mogą je jawnie publikować i wykorzystywać w opracowaniach naukowych, jednakże z podaniem oryginalnego autorstwa.

  9. Koordynatorzy SOK zapewniają wysyłkę zgromadzonego materiału obserwacyjnego do centrali ICQ w Smithonian Institute (USA), gdzie następnie są one publikowane.

  10. Członek SOK ma w każdej chwili możliwość wglądu do biuletynu ICQ w czytelni Zarządu Głównego PTMA.

  11. Koordynatorzy SOK zastrzegają sobie prawo do odmowy wysłania do ICQ obserwacji, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie fałszowania danych obserwacyjnych lub wykonane obserwacje wskazują na brak umiejętności obserwowania komet przez członka SOK.

  12. Kordynatorzy SOK zapewniają opracowanie nadesłanych obserwacji dla wszystkich komet, dla których zostały ogłoszone akcje obserwacyjne. Wykonane opracowanie publikowane będzie w czasopiśmie "Komeciarz", a niekiedy także w czasopismie PTMA "Urania - Postępy Astronomii".

  13. Koordynatorzy SOK ustalają bezwzględny termin końcowy nadsyłania obserwacji. Upływa on dokładnie w miesiąc po ostatniej dacie opublikowanej w biuletynie obserwacyjnym efemerydy. Obserwacje nadesłane po tym terminie będą przesłane do ICQ (z uwzględnieniem p. 11), nie wejdą natomiast do opracowania.

  14. Obserwator, co do którego powstanie uzasadnione podejrzenie o fałszowanie obserwacji, zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony, wszystkie jego obserwacje z danej akcji zostaną anulowane, a on sam skreślony z listy obserwatorów danej komety. W przypadku powtórzenia się w/w sytuacji obserwator zostaje wykluczony z SOK. Oskarżonemu o fałszowanie obserwacji przysługuje prawo do obrony.

  Historia SOK

  1. Prehistoria.
  Pierwsze zaproszenie do wspólnych obserwacji komet pojawiło się w wydanej w 1985 r. książce "Jak obserwować komety" S. J. Edberga, przetłumaczonej przez Stefanię Grudzińską i Marka Mućka. Książka ta powstała w ramach ogólnoświatowych przygotowań do obserwacji komety Halleya (program IHW - International Halley Watch). Przedstawicielami koordynatorami IHW na teren Polski zostali wymienieni już tłumacze książki "Jak obserwować komety". Ich siedzibą był Instytut Astronomii UMK w Toruniu. Marek Muciek zajmował się również koordynacją obserwacji następnych jasnych komet widocznych na naszym niebie tj. - Bradfielda (1987) i Lillera (1988). Swoją pracę nazywał "prywatną inicjatywą finansowaną z własnej kieszeni". W "Uranii" 11/88 pojawił się anons o planowanym założeniu Sekcji Obserwatorów Komet PTMA przy oddziale toruńskim Towarzystwa. Zaproszono zainteresowane osoby do korespondencji na ten temat i do zgłoszenia swojego akcesu do przyszłej organizacji. Przyszli członkowie SOK-u wykonali w latach 1985-1988 570 obserwacji komet: Halleya, Bradielda i Lillera.

  2. Okres toruński.
  Zarząd Główny PTMA przyjął do wiadomości istnienie Sekcji 25.04.1989 r. i od tej pory liczy się historia SOK-u. Przy okazji walnego zjazdu PTMA w Grudziądzu w 1989 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków, na którym uzgodniono projekt regulaminu Sekcji. Został on zatwierdzony przez Zarząd Główny PTMA w dn.10.06.1989 r. Według regulaminu cele Sekcji są następujące:

  1. prowadzenie skoordynowanych obserwacji wszystkich komet dostępnych amatorskim sprzętem, pojawiających się na naszym niebie,
  2. opracowywanie wyników obserwacji i publikowanie ich na łamach "Uranii",
  3. udostępnianie surowych wyników obserwacji społeczności astronomicznej.

  Mówiąc inaczej sens istnienia Sekcji polega na zaopatrywaniu jej członków w mapki zawierające jasność gwiazd porównania, umożliwiające wykonywanie ocen jasności komet. Wyniki pracy Sekcji wzbogacają międzynarodowe archiwum danych kometarnych, jakim jest pismo International Comet Quarterly. Pierwszym obiektem obserwowanym przez Sekcję Obserwatorów Komet była kometa Brorsen-Metcalf (sierpień-wrzesień 1989 r).

  Marek Muciek zrezygnował z prowadzenia Sekcji w październiku 1989 r., nowym koordynatorem został wtedy Jerzy Rafalski, a sekretarzem Krzysztof Jaroszewski. Marek Muciek miał zająć się teraz wyłącznie pracą zawodową. Na szczęście jego rozwód z SOK-iem okazał się tylko chwilową separacją. Powrót do starego układu nastąpił jeszcze przed akcją Levy w 1990 r. W czerwcu 1992 r. Marek Muciek oznajmia po raz kolejny i tym razem definitywny rozstanie z Sekcją i ogłasza konkurs na swojego następcę - koordynatora.

  Wyraził przy tym nadzieję, że to dopiero początek długiej historii SOK.

  3. Okres krakowski.
  W okresie uśpienia Sekcji Obserwatorów Komet (lata 1993-1994) przez nasze niebo przemknęło kilka interesujących komet, które niestety pozostały nie zauważone przez większość obserwatorów, z powodu braku skoordynowanych działań oraz braku jakichkolwiek informacji. Były to następujące komety: Schaumasse, Mueller, Schweassman-Wachman 2, McNaught-Russel, Tempel 1, Takamizawa-Levy, Nakamura-Nishimura-Machholz, Machholz 2, Machholz. Komety te były obserwowane przez nielicznych i najbardziej zaawansowanych członków Sekcji, mających dostęp do innych niż SOK źródeł informacji i efemeryd. W piśmie z dn. 22.10.1994r. powiadomiono o przejęciu Sekcji przez nowych opiekunów - Tomasza Ściężora i Janusza Płeszkę, działających przy Oddziale Krakowskim PTMA. Oficjalne przekazanie Sekcji z Torunia do Krakowa odbyło się podczas Nadzwyczajnego Jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Toruniu, w 1994r. Pierwszą kometą obserwowaną przez odrodzoną Sekcję była kometa Borelly (listopad - grudzień 1994r.). Początkowo do nowej Sekcji przystąpiło 51 osób - tyle odpowiedziało na ankietę rozesłaną do dawnych członków. Można tu zauważyć, że w okresie uśpienia liczba obserwatorów stopniała z ponad stu do niewiele ponad pięćdziesięciu. W ciągu następnych kilku lat liczebność Sekcji została odbudowana i obecnie znowu wynosi ponad 100 osób.

  Od 1995 r. ukazuje się nieperiodyczne wydawnictwo SOK-u o nazwie "Komeciarz".

  W 1995 r. ukazały się 3 numery, w 1996r. 2 numery, w 1997r. 3 numery i w 1998r. 3 numery. W pierwszym wydaniu "Komeciarza" wyrażono nadzieję, że dane nam będzie zobaczyć kometę, o której opowiada się wnukom. Takie komety pojawiły się aż dwie - Hyakutake w 1996r. i Hale-Bopp w 1997r.

  Podsumowując wyniki dotychczasowych obserwacji można stwierdzić, że w każdej akcji bierze udział średnio 27 osób, które przeprowadzają 379 obserwacji.

  Statystyki do końca 1998 roku

  1. Obserwowane komety.

  L.p.

  Nazwa komety

  Rok

  Jasność max.

  1.
  BRORSEN-METCALF

  1989

  6

  2.
  OKAZAKI-LEVY-RUDENKO

  1989

  6, 5

  3.
  AUSTIN

  1988

  5

  4.
  LEVY

  1990

  4, 3

  5.
  SHOEMAKER-LEVY

  1992

  7, 5

  6.
  SWIFT-TUTTLE

  1992

  5, 2

  7.
  BORRELLY

  1994

  8, 6

  8.
  D'AREST

  1995

  7, 7

  9.
  BRADFIELD

  1995

  7

  10.
  DE VICO

  1995

  5, 5

  11.
  HYAKUTAKE B2

  1996

  0

  12.
  HYAKUTAKE Y1

  1996

  8, 5

  13.
  SZCZEPAŃSKI

  1996

  8

  14.
  KOPFF

  1996

  8, 5

  15.
  TABUR

  1996

  5, 5

  16.
  HALE-BOPP

  1997

  -1

  17.
  TEMPEL-TUTTLE

  1998

  8, 5

  18.
  HARTLEY 2

  1998

  8, 5

  2. Miejscowości najczęściej występujące w raportach z obserwacji.

  Miejscowość

  Ilość

  KRAKÓW

  53
  KROSNO

  30
  WILNO

  26
  TORUŃ

  18
  WAŁBRZYCH

  17
  ZRĘCIN

  15
  LUDWIN

  12
  PRUSZCZ GDAŃSKI

  12
  ZABRZE

  11
  PIÓRKÓW

  10

  3. Najbardziej aktywni obserwatorzy.

  Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Iość obserwowanych komet

  PŁESZKA JANUSZ
  KRAKÓW

  18
  ŚCIĘŻOR TOMASZ
  KRAKÓW

  15
  CZERNIS KAZIMIERZ
  WILNO

  13
  PARADOWSKI MIECZYSŁAW
  LUDWIN

  13
  ŚWIĘTNICKI MARIUSZ
  ZRĘCIN

  13
  SPEIL JERZY
  WAŁBRZYCH

  12
  SOCHA KRZYSZTOF
  PIÓRKÓW

  10
  BANDUROWSKI JAROSŁAW
  ZABRZE

  9
  CHODOROWSKI FRANCISZEK
  KSIĘŻYNO

  9
  CNOTA RYSZARD
  PUŁAWY

  8
  GAMRACKI MARIUSZ
  RZESZÓW

  8
  KOSIŃSKI JANUSZ
  WYSZKÓW

  8
  OLECH ARKADIUSZ
  PRUSZCZ GDAŃSKI

  8
  SIELEWICZ HENRYK
  WILNO

  8

  3. Statystyka obserwacji poszczególnych komet.

  Wykaz aktualnych i byłych członków wraz z akcjami obserwacyjnymi w których uczestniczyli

  Imię i nazwisko Miejscowość Obserwowane komety
  ADAMIK JACEK
  ZRĘCIN, KROSNO
  3, 4, 6, 16,
  ADAMSKI ANDRZEJ
  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
  1, 2,
  BALCIUNAS RICARDAS
  IGNALINA
  11, 16, 18,
  BANDUROWSKI JAROSŁAW
  ZABRZE
  1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16,
  BENEDYKTOWICZ LESZEK
  KRAKÓW
  3, 4, 6, 10, 11, 16,
  BETLEJ MARCIN
  BIELSKO BIAŁA
  3, 4, 6,
  BINKIEWICZ ANDRZEJ
  KOZŁÓW
  16,
  BODZOŃ ROBERT
  JAROSŁAW
  1, 2, 3, 4,
  BURZYŃSKI WOJCIECH
  CZARNA BIAŁOSTOCKA
  11, 17, 18,
  CELEBAN TOMASZ
  ŁASK
  6, 16,
  CHMIELEWSKI WŁADYSŁAW
  OCEAN ATLANTYCKI
  11,
  CHODOROWSKI FRANCISZEK
  KSIĘŻYNO, BIAŁYSTOK
  2, 3, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18,
  CHRAPEK ANTONI
  PIKULICE, NEHRYBKA
  15, 16, 17, 18,
  CICHY ADAM
  WAŁBRZYCH
  6,
  CIURA GRZEGORZ
  GÓRKI, MROCZKÓW
  3, 4, 6, 11,
  CNOTA RYSZARD
  PUŁAWY
  1, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 16,
  CZEPICZEK GRZEGORZ
  CZĘSTOCHOWA
  11,
  CZEREPKO GRZEGORZ
  MOŃKI
  11,
  CZERNIEWSKI WIESŁAW
  STARACHOWICE
  11, 16,
  CZERNIS KAZIMIERZ
  WILNO
  1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
  ĆWIERTNIA ROBERT
  JELENIA GÓRA
  4,
  DAŁEK GRZEGORZ
  ŻYCHLIN
  2, 4, 6,
  DANIELSSON JORGEN
  FARJESTDEN
  11,
  DEMENTJEV ANDREJ
  MAISIAGALA, WILNO
  8, 11, 16,
  DEREŃ OSKAR
  WROCŁAW, WAŁBRZYCH
  3, 4, 11, 15, 16,
  DRAHUS MICHAŁ
  KRAKÓW
  15, 16, 17, 18,
  DUSZANOWICZ GRZEGORZ
  SZTOKHOLM
  1, 3, 7, 11, 13,
  DYGOS JAROSŁAW
  CZERNICE BOROWE
  16,
  DZIURA WILHELM
  MROWLA
  10,
  FAJFER TOMASZ
  TORUŃ
  11, 13,
  FILIPEK MARCIN
  JERZMANOWICE
  4, 5, 6, 7, 16, 17, 18,
  GAMRACKI MARIUSZ
  RZESZÓW
  1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16,
  GANDECKI SŁAWOMIR
  MIĘDZYRZECZ
  16,
  GARBARAS ANDRIUS
  VARENA
  16,
  GASIUNAS DARIUS
  MAISIAGOLA, WILNO
  6, 11, 16, 17, 18,
  GIERGIELEWICZ JERZY
  SZCZECIN
  2,
  GNIAZDOWSKA KATARZYNA
  WYSZKÓW
  11, 16,
  GOŹDZIEWSKI MIROSŁAW
  PRZASNYSZ
  4,
  GÓRKO MARCIN
  ŁÓDŹ
  2, 3, 4,
  GROCHOWSKI RADOSŁAW
  ŚWIDNICA
  2, 3, 4, 5, 6, 11, 16,
  GROLIK JAROSŁAW
  WOŹNIKI
  11, 15,
  GRZYB MICHAŁ
  SOSNOWIEC
  16,
  GRZYWAK PAWEŁ
  ŚWIDNICA
  11,
  IWAŃSKI MARIUSZ
  PIŁA
  1, 2, 3, 4, 5, 6,
  JANICKI IRENEUSZ
  WADOWICE
  11,
  JAROSZEWSKI KRZYSZTOF
  TORUŃ
  1, 3, 4,
  JARSKI MARCIN
  OBLIŹNIAK, NIEZABITÓW
  10, 11, 15, 16,
  JONDERKO WOJCIECH
  RYBNIK
  16,
  KACZMARCZYK GRZEGORZ
  GDAŃSK
  3, 4,
  KAMIŃSKI KRZYSZTOF
  POZNAŃ
  11, 16,
  KANDEFER KAZIMIERZ
  KROSNO
  3, 4,
  KARHULA TIMO
  VASTERAS
  11,
  KIDA KRZYSZTOF
  ELBLĄG, TROPY ELBLĄSKIE
  10, 11, 15, 16, 18,
  KIEŁTYKA GRZEGORZ
  KROSNO
  3, 4, 6, 10, 11,
  KODCZAK MICHAŁ
  SANOK
  11,
  KOLASIŃSKI ANDRZEJ
  FROMBORK
  1, 2, 4,
  KOŁODZIEJ SZYMON
  MIELEC
  4, 5, 11, 16,
  KOMOROWSKI ARTUR
  ŁÓDŹ
  4, 6,
  KONACKI MACIEJ
  TORUŃ
  1, 2, 4,
  KONOPKA MARCIN
  ROGOŻNO
  16, 17, 18,
  KOSIEK WITOLD
  KROSNO
  3,
  KOSIŃSKI JANUSZ
  WYSZKÓW, FROMBORK
  1, 2, 3, 4, 6, 11, 15, 16,
  KOSZ KAZIMIERZ
  CHORZÓW
  1, 2, 3, 4, 6,
  KOWAL PIOTR
  KRAKÓW
  11,
  KOWALCZYK TOMASZ
  ŚWIDNICA
  11,
  KREMIENOWSKI WITOLD
  WROCŁAW
  1, 3, 4,
  KRZYT TOMASZ
  WARSZAWA
  11,
  KUCINSKAS ARUNAS
  MOLETAI, WILNO
  1, 11,
  KUCZKOWSKI ŁUKASZ
  OSIECZNA
  14,
  KWINTA MACIEJ
  KRAKÓW
  11, 14, 15, 16, 17, 18,
  LASKOWSKI MIROSŁAW
  ŁÓDŹ
  4,
  LEWANDOWSKI WOJCIECH
  TORUŃ
  1, 2,
  LIS ANETA
  SANDOMIERZ
  6,
  LUBAS JÓZEF
  KROSNO
  3, 4,
  LUKASZEWICZ JERZY
  WARSZAWA
  4, 6,
  ŁUKANIUK ELŻBIETA
  KROSNO
  4,
  ŁUKANIUK SABINA
  KROSNO
  4, 6,
  MACIEJEWSKI GRACJAN
  TORUŃ
  16,
  MAJEWSKA URSZULA
  CHEŁM
  16,
  MARAŃDA ANDRZEJ
  DŁUTÓW
  4,
  MARCINEK JERZY
  LUBLIN
  6, 11, 16,
  MARCINEK LESZEK
  LUBLIN
  6, 11, 15, 16,
  MAREK MICHAŁ
  ZAWIERCIE
  16,
  MARKOWSKI BERNARD
  OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  6,
  MATERNIAK LESŁAW
  KROSNO
  3, 4, 6, 10, 11, 15,
  MIGULSKI ADAM
  JASIEŃ
  16,
  MIOTK STANISŁAW
  WEJHEROWO
  1,
  MOSKAL WACŁAW
  KROSNO
  3, 4, 6,
  MULIŃSKI DANIEL
  WAŁBRZYCH
  4,
  MUSIALSKI PAWEŁ
  ZABRZE
  11, 16,
  NOWACZYK ALEKSANDER
  UNIEJÓW
  4,
  OGAZA TOMASZ
  LUBSZA
  4,
  OLECH ARKADIUSZ
  PRUSZCZ GDAŃSKI
  1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16,
  OLECH ROBERT
  PRUSZCZ GDAŃSKI
  11,
  OSSOWSKI PIOTR
  OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  5, 6, 7, 9, 16, 18,
  PAKALNISKIS VACLOVAS
  PLUNGE
  11,
  PARADOWSKI MIECZYSŁAW
  LUDWIN
  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
  PATYNA MAŁGORZATA
  SĘPÓLNO KR.
  4,
  PEREC ŁUKASZ
  KROSNO
  3, 4, 6,
  PEREK PIOTR
  ŁÓDŹ
  4, 16,
  PIOTROWSKI MAREK
  ŚWIDNIK
  11, 13, 15,
  PIOTROWSKI TONASZ
  GDAŃSK
  3, 4, 6, 16,
  PŁESZKA JANUSZ
  KRAKÓW
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
  POWAŁKO PRZEMYSŁAW
  MALBORK
  4,
  POWICHROWSKI JACEK
  KNYSZYN
  6,
  RAFALSKI JERZY
  TORUŃ
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,
  REMZA TOMASZ
  ŚWIEBODZIN
  16,
  RESZELSKI MACIEJ
  SZAMOTUŁY
  8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
  ROBERT SANKOWSKI
  SOCHACZEW
  11,
  RUMIŃSKI KRZYSZTOF
  PIWNICE
  1,
  RZEPKA MARCIN
  KROSNO
  4, 5, 6,
  RZEPKA ZBIGNIEW
  LUBIN
  4,
  SADOWSKI PIOTR
  PCIM, KRAKÓW
  6, 16, 17, 18,
  SANKOWSKI ARTUR
  SOCHACZEW
  4,
  SANOCKI ŁUKASZ
  WOLA DĘBOWIECKA
  11,
  SCHLYTER PAUL
  UPPSALA
  11,
  SIDORENKO DEIMANTAS
  VARENA
  16,
  SIELEWICZ HENRYK
  WILNO, LAVARISKES
  1, 2, 6, 9, 10, 16, 17, 18,
  SIWAK MICHAŁ
  BURZYN, TUCHÓW
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
  SIWIEC RYSZARD
  SZCZECIN
  1, 3, 6, 7, 10, 11, 15,
  SKALSKI JAROSŁAW
  NIEPOŁOMICE
  4,
  SKOCZEWSKI ANDRZEJ
  TARNÓW
  16,
  SKOWRON KRZYSZTOF
  KRAKÓW
  11,
  SŁOTWIŃSKI WIESŁAW
  ŁAŃCUT
  10, 11,
  SMYSŁO JAROSŁAW
  BUSKO ZDRÓJ
  16,
  SOCHA KRZYSZTOF
  PIÓRKÓW
  1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16,
  SPEIL JERZY
  WAŁBRZYCH
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16,
  STEPONENAS DOMAS
  ANYKSCIAI
  11, 16,
  SZAJ ROBERT
  PASŁĘK
  1, 2, 3, 4,
  SZAL JAROSŁAW
  GŁUBCZYCE
  16,
  SZARUGA KONRAD
  TELATYN
  15, 16,
  SZCZERBA ROBERT
  SIERADZ
  11, 16,
  SZELĄGOWSKI MACIEJ
  GDAŃSK
  11, 16,
  SZULC MIECZYSŁAW
  TUCHOLA
  1, 3, 4, 6,
  SZUMOWICZ STANISŁAW
  PILZNO
  11, 16,
  ŚCIĘŻOR TOMASZ
  KRAKÓW
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
  ŚLIWA ROBERT
  ?
  5,
  ŚWIERCZYŃSKI STANISŁAW
  DOBCZYCE
  5, 6,
  ŚWIĘTNICKI MARIUSZ
  ZRĘCIN, KROSNO
  3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
  TRYBUS PAWEŁ
  ŁAJSCE
  16, 17, 18,
  URBAŃSKI PIOTR
  ŻYCHLIN
  2, 4, 6,
  VASYLIUS VITALIS
  WILNO
  1, 2, 11,
  VAZAUSKAS T.
  WILNO
  1,
  WALEC ŁUKASZ
  STALOWA WOLA
  16,
  WARELL JOHANN
  UPPSALA
  11,
  WESELAK TOMASZ
  OKONIN
  1, 2, 3, 4, 5, 11,
  WILAND JANUSZ
  WARSZAWA
  4,
  WIŚNIEWSKI ARTUR
  PRUSZCZ GDAŃSKI
  3, 4,
  WŁODARCZYK ROBERT
  CZĘSTOCHOWA
  11, 15, 16,
  WOŹNIAK PRZEMYSŁAW
  POZNAŃ
  3, 4,
  ZBRZEŹNIAK MARIUSZ
  PRUSZKÓW
  3, 6, 11,
  ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW
  ŻYCHLIN
  2, 6,
  ŻEROMSKI MAREK
  ZŁOTÓW
  4,
  ŻOŁĄDEK PRZEMYSŁAW
  NOWY DWÓR MAZOWIECKI
  16,
  ŻYWCZAK TOMASZ
  KRAKÓW
  16,

  Jarosław Bandurowski